Nivelrikko on aikuisten tavallisin polvikipujen syy. Nivelrikkoa voi olla reisiluun ja sääriluun välisessä nivelessä, mutta myös polvilumpion ja reisiluun välisessä nivelessä.

Käsittelemme tekstissämme reisiluun ja sääriluun välisen nivelen nivelrikon syitä, oireita ja hoitoa, mutta emme polvilumpion ja reisiluun välistä nivelrikkoa emmekä nivelrustovaurioiden hoitoa. Lisäksi löydät artikkelista suosituksemme verkkokauppamme tuotteista, joita käytetään polven nivelrikossa.

Oireet

Polven nivelrikko aiheuttaa jomottavaa polvikipua, joka voi pahentua liikkuessa ja helpottaa levossa. Nivelrikolle on tyypillistä myös levon jälkeinen kipu ja oireilu varatessa painoa jalalle. Pidemmälle edetessään se voi oireilla levossa sekä yöllä. Sille on tyypillistä kivun määrän vaihtelut. Hetken aikaa oireillut polvi voi olla varsin oireeton vuosia.

Nivelrikko voi aiheuttaa nivelen liikelaajuudessa ojennus- ja koukistusvajautta sekä polven ojennussuuntainen voima voi heikentyä. Nivelraossa voi ilmetä paikallista arkuutta ja kyykistyminen saattaa olla vaikeaa (1).

Pitkittyessään polvinivelrikko voi heikentää normaalia toimintakykyä. Fysioterapeutti voi tehdä tarvittaessa kaatumisvaaran ja/tai toimintakyvyn arvioinnin, mikäli toimintakyky ja/tai tasapaino ovat alentuneet.

Polven nivelrikossa nivelrako voi pienentyä ja rustokudos vähentyä. Polven asento voi muuttua ja samalla kuormitus kohdistua korostuneesti esimerkiksi polven sisäsivulle.

Röntgentutkimuksen avulla havaitut muutokset nivelessä eivät aina ole yhteydessä nivelen oireisiin. Esimerkiksi erään tutkimuksen mukaan kuvantamisessa todettuja nivelen muutoksia omaavista vain 15% oli oireita (2). Polven alueen oireilua voi selittää myös muut polven ongelmat kuin nivelrikko. Oireilu voi lisäksi liittyä lonkan tai alaselän ongelmiin, joten suosittelemme hakeutumaan hyvään lääkärin ja/tai fysioterapeutin tekemään tutkimukseen. Lääkäri tekee lopullisen diagnosoinnin, joka perustuu oireisiin, kliiniseen tutkimukseen ja röntgenlausuntoon.

Polven nivelrikon syyt

Nivelrikko alkaa usein vähitellen esimerkiksi 40- vuoden iässä. Yli 75- vuotiaista naisista vaivasta kärsii yli 30 prosenttia ja miehistä 16 prosenttia.

Riskiä lisäävät nivelside- ja rustovammat, mutta se voi kehittyä vähitellen myös ilman ko. vammoja. Riskiä lisää ylipaino, ikä, perimä sekä polven länkisäärisyys ja polven pihtipolvisuus. Myös raskas fyysinen ja kyykistelyä vaativa työ saattaa lisätä alttiutta polven nivelrikon esiintymiseen (1).

Polven rusto toimii eräänlaisena tyynynä luiden välissä. Nivelrikossa paksu ja kimmoisa nivelrusto alkaa häviämään ja vaurioitunut rustokudos ei uusiudu ennalleen. Ruston hävitessä liikkuminen voi muuttua vaikeaksi. Tulehdusvaiheessa niveleen kertyy nestettä, joka voi tuhota rustoa jo entisestään. Nivelrikko polvessa voi aiheuttaa muutoksia myös nivelkalvossa, luussa ja alueen lihaksissa.

Polven nivelrikko ja varus virheasento
Polven nivelrikkoon voi liittyä (varus) länkisäärisyyttä, jossa polven sisäsivulle kohdistuu painetta. Esimerkiksi harjoittelua ja tuentoja käytetään tilanteen kuntoutuksessa.

Rustolla ei ole verisuonistoa. Se saa ravintonsa nivelnesteestä rustokudoksen läpi, kun polvea käytetään esimerkiksi harjoittelun aikana. Sopiva harjoittelu onkin hyödyllistä polven nivelrikossa ja toisaalta käyttämättömänä nivelen ongelmat voivat pahentua entisestään.

Polven nivelrikon hoito

Nivelrikkoa ei suoranaisesti pystytä parantamaan, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa, oireita vähentää ja toimintakykyä ylläpitää. Hoito alkaa konservatiivisista (ei leikkauksellisista) hoitokeinoista ja leikkausarvioon voidaan siirtyä jos konservatiiviset toimenpiteet eivät vähennä kipua riittävästi.

Videolla kerromme perusasioita polven nivelrikon syistä, oireista ja hoidosta.

 

Harjoittelu

Polven nivelrikon hoidossa terapeuttinen harjoittelu ja liikunta ovat erittäin tärkeässä roolissa. Terapeuttinen harjoittelu vähentää lyhytaikaisesti kipua (3) ja parantaa toimintakykyä (1). Terapeuttisen harjoittelun vaikutukset polvinivelrikossa ovat pieniä tai kohtalaisia.

Mikään harjoittelumuoto ei liene selkeästi toisia parempaa. Fysioterapeutti voi suunnitella teille yksilöllisen harjoitusohjelman, jonka avulla tilanne voi lievittyä. Sopivan harjoittelutavan valintaan vaikuttaa muun muassa mieltymykset ja tavoitteet sekä alueen palvelutarjonta.

Harjoittelusuosituksessa voidaan soveltaa esimerkiksi Käypä hoidon aikuisten liikuntasuositusta (4) tai sovelletusti UKK-instituutin liikkumisen suosituksia (5). Seuraavassa viikottainen liikkumisen suositus 18 – 64- vuotiaille. Täältä voit lukea yli 65- vuotiaiden ja niiden liikkumisen suosituksen, joiden liikkuminen on vaikeutunut.

UKK-instituutin liikkumisen suosituksia voidaan käyttää harjoittelun kulmakivenä polven nivelrikossa. Kuvassa liikkumisen suositus 18 – 64- vuotiaille. Liikkumisessa on syytä huomioida oma toimintakyky.

Polven nivelrikossa on syytä fysioterapiasuosituksen mukaan tehdä spesifejä harjoitteita, jotka kohdistuvat polven ja lonkan nivelrikon kannalta olennaisiin tuki- ja liikuntaelimistön rakenteisiin (6). Myös esimerkiksi kävely, kuntopyöräily ja Tai chi- harjoittelu voivat hyödyttää polven nivelrikossa.

On viitteitä siitä, että ryhmässä tapahtuva harjoittelu on tehokasta (7). Harjoittelu voi myös tapahtua esimerkiksi kuntosalilla tai kotona.

Harjoittelu ei saa aiheuttaa voimakasta kipua, mutta pieni kipu on alussa sallittua. Kipu voi aaltoilla. Voimakkaan kivun häiritessä arkea rasituksen keventäminen ja muuttaminen voi olla paikallaan. Toisaalta kevyestä kuormituksesta ei ole haittaa eikä harjoittelu johda rustokudoksen lisävaurioon.

Terapeuttisia harjoitteita voidaan muuttaa kipuvaiheessa. Mikäli nivel on hyvin kivulias, niin isometrinen harjoittelu saattaa soveltua tilanteeseen (4). Harjoittelu ei saa kuitenkaan koostua pelkästään isometrisistä harjoitteista, sillä liike on nivelelle tärkeää. Allasharjoittelu voi myös olla hyvä vaihtoehto kivuliaassa nivelrikossa. Liikunnan on oltava nousujohteista, useita kertoja viikossa tapahtuvaa ja säännöllistä.

Harjoittelusta on myös muunlaista apua kokonaisterveyteen. Liikunnasta on hyötyä sydän- ja verisuonisairausten, ylipainon sekä masennuksen hoidossa. Lisäksi liikunnalla voidaan ylläpitää toimintakykyä. Polven nivelrikkoon liittyy usein alaraajojen lihasten heikkoutta, johon harjoittelulla pystytään vaikuttamaan.

Polven nivelrikon videoidut harjoitusohjeet

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 30 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan nousujohteiset harjoitteet käytännössä.

Lihasvoimaharjoitteet valitaan videoilla kuvatun ohjeistuksen mukaan sen perusteella, kuinka paljon polvessa on kipuja ja mikä on kuntoutujan toimintakyky. Polven nivelrikon videoiduissa harjoitusohjeissa on lihasvoimaharjoitteiden lisäksi erilliset osiot tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteille, joita tehdään videoiden ohjeistuksen perusteella vain tarvittaessa.

Voit valita videot vain tiettyjen polven nivelrikon tuotteiden lisänä 24,90€ lisähintaan.

Polven nivelrikon tuenta

Polvituet

Jos saman polven vastakkainen puoli ruston osalta säilyy ehjänä, niin polveen saattaa tulla varus- (ns. länkisäärisyyttä) tai valgus- (ns. pihtipolvituutta) virheasentoa. Tämä taas voi pahentaa entisestään ongelmaa, sillä painetta alkaa ohjautua entistä enemmän vaurioituneelle puolelle. Tällöin kipua saattaa ilmentyä korostuneesti polven sisäsivulle tai polven ulkosivulle. Asentoa muuttavilla polvituilla ja kiilatuilla pohjallisilla on tarkoitus vähentää niveleen kohdistuvaa painetta sillä nivelen puolella, jossa nivelrikkoa merkittävästi ilmenee (8).

2018 julkistetun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan on kohtalaista näyttöä siitä, että valgisoivat (asentoa poispäin länkisäärisyydestä tuovat) polvituet ovat tehokkaita vähentämään polven mediaalisesta (sisäsyrjän) nivelrikosta johtuvaa kipua (9). Polven asentoa ohjaavista tuista on todennäköisimmin hyötyä niillä kuntoutujilla, joilla on länkisäärisyyttä ja polven sisäsyrjän kipua (1) tai pihtipolvisuutta ja polven ulkosyrjän kipua.

On viitteitä siitä, että pihtipolvet omaavat kuntoutujat hyötynevät polven asentoa muuttavista polvituista, mutta länkisäärisyydessä polvituki saattaa olla tehokkaampi (10).

Tuen toimivuus on miltei varmaa, mikäli polven virheasento suurenee hieman seistessä verrattuna tilanteeseen, jossa jalalle ei laiteta painoa. Mikäli polven asento ei muutu varattaessa jalalle painoa, niin kiilattu pohjallinen saattaa olla tehokkaampi. Kiilatut pohjalliset eivät kuitenkaan usein sovi niille, joilla on jalan asennossa poikkeamia tai jalan vaivoja.

Polvitukea ei kannata ottaa käyttöön, mikäli jaloissa on verisuonisairauksia, kosketusihottumaa tai jos polvi jää reilusti koukkuun seistessä (8).

Kevyttä kompressoivaa tukea voi harkita käyttöön, erityisesti jos kipu ilmenee molemmin puolin polviniveltä, sisäsyrjän kipuun yhdistyy lievä pihtipolvisuus tai ulkosyrjän kipuun yhdistyy lievää länkisäärisyyttä. Kompressoivasta tuesta saattaa olla jonkin verran hyötyä polvinivelrikossa, mutta esimerkiksi polven sisäsyrjällä oireilevassa nivelrikossa asentoa muuttavat tuet ovat todennäköisemmin tehokkaampia (11). Sivuiltamme voi tilata tähän kompressoivien polvitukien kategoriaan kuuluvan DonJoy Rotulax polvituen.

OA Reaction polvituet

Jämäkän polvituen avulla saatetaan pystyä vähentämään varus- asentoa askelluksen keskitukivaiheessa useita asteita (12). OA Reactionissa (OA Reaction Alpha, jos kipua vasemmalla polven ulkosivulla ja oikealla polven sisäsivulla, OA Reaction Omega, jos kipua oikealla polven ulkosivulla ja vasemmalla polven sisäsivulla) yhdistyy polven asentoa kevyesti ohjaava tuenta sekä verkkomainen rakenne, jolla pyritään edistämään polven asentotuntoa. Tuella on pystytty tutkimuksessa vähentämään polven kiertymistä rappuskävelyssä ja sillä on lupaavia alustavia tuloksia kivun lievityksessä polven nivelrikossa.

Jämäkän polvituen avulla saatetaan pystyä vähentämään varus- asentoa askelluksen keskitukivaiheessa useita asteita (12). OA Reactionissa (OA Reaction Alpha, jos kipua vasemmalla polven ulkosivulla ja oikealla polven sisäsivulla, OA Reaction Omega, jos kipua oikealla polven ulkosivulla ja vasemmalla polven sisäsivulla) yhdistyy polven asentoa kevyesti ohjaava tuenta sekä verkkomainen rakenne, jolla pyritään edistämään polven asentotuntoa. Tuella on pystytty tutkimuksessa vähentämään polven kiertymistä rappuskävelyssä ja sillä on lupaavia alustavia tuloksia kivun lievityksessä polven nivelrikossa.

 

Vaativimmissa tapauksissa voi olla aiheellista harkita tukevaa polviortoosia, joka muuttaa polven asentoa tarvittaessa useita asteita. Tällaiset polvituet ovat kuitenkin kookkaampia ja kaikki eivät koe niiden käyttömukavuutta hyväksi. Lisäksi hinnaltaan tällaiset tuet ovat moninkertaisesti kalliimpia kuin esimerkiksi OA Reaction. Toisaalta erittäin tukevan polviortoosin tai OA Reactionin avulla esimerkiksi harrastusten pariin palaaminen voi usein mahdollistua.

Polven nivelrikon tuenta
Kuva 1. OA Reaction voi kevyesti avata kivuliasta nivelrakoa polven sisäsivulta ns. länkisäärisyydessä. Tuki voi toimia saman tyyppisesti, jos kyseessä on ns. pihtipolvet. Kuvassa OA Reaction Omega-malli.

Pohjalliset ja polven nivelrikko

Voitte tilata sivuiltamme varus- virheasentoon (länkisäärisyys) suunniteltuja ulkosivultaan kiilattuja pohjallisia, joiden avulla pyritään vähentämään kipua polven sisäsivulla.

Polven sisäsyrjän oireilun ja polveen kohdistuvan adduktiovoiman välillä on yhteys. Polven adduktiovoimaa pystyttiin tutkimuksessa vähentämään ulkosivultaan kiilattujen pohjallisten avulla 12% ja polvituella 7% askeleen alkukontaktissa. Pohjallisten käytöllä oli suurempaa vaihtelevuutta adduktiovoiman määrässä. (12.)

Kuntoutujat eivät koe ulkosivultaan kiilattujen pohjallisten käyttöä niin hankalana kuin polvitukien käyttöä (9). Suosittelemme käyttämään tällaisen ulkosivultaan kiilatun pohjallisen kanssa ohuehkoja dynaamisia pitkittäiskaaren tukea antavia pohjallisia. Mikäli teillä tällaisia pohjallisia ole, niin voitte tilata kauttamme esimerkiksi Currex Med Arch pohjalliset. Huomioikaa kuitenkin se, että tällainen pohjallisyhdistelmä vaatii jalkineelta tilaa. Yleensä yhdistelmä mahtuu normaaleihin lenkkikenkiin, kunhan lenkkikengän oma pohjallinen poistetaan ensin. Tilatessanne kauttamme ulkosivultaan kiilatun pohjallisen saatte toiseen jalkineeseen kompensaatiopohjallisen, jottei kiilattu pohjallinen aiheuta jalkoihin pituuseroa.

Polven nivelrikon tuenta pohjallisella
Ulkosivultaan kiilatulla pohjallisella pyritään vähentämään polven sisäsivulle kohdistuvaa painetta.

Ns. pihtipolvisessa (valgus- suuntaisessa) virheasennossa sisäsivultaan korotettujen pohjallisten käyttö yhdessä elastisen nilkkatuen kanssa saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polvinivelen ulkosivun nivelrikossa (13). Voitte tilata kauttamme sisäsivultaan kiilatun pohjallisen.

Suosittelemme käyttämään sisäsivultaan kiilatun pohjallisen kanssa nilkkatukea, jos jalkaterän pitkittäinen kaari on normaali. Pohjallisen kanssa käytettäväksi tueksi sopii esimerkiksi Malleoforce Plus nilkkatuki. Huomioikaa kuitenkin se, että tällainen yhdistelmä vaatii jalkineelta tilaa. Yleensä yhdistelmä mahtuu normaaleihin lenkkikenkiin, kunhan lenkkikengän oma pohjallinen poistetaan ensin. Tilatessanne kauttamme sisäsivultaan kiilatun pohjallisen saatte toiseen jalkineeseen kompensaatiopohjallisen, jottei kiilattu pohjallinen ja nilkkatuki aiheuta jalkoihin pituuseroa.

Sisäsivultaan kiilattu pohjallinen
Sisäsivultaan kiilatulla pohjallisella pyritään vähentämään polven ulkosivulle kohdistuvaa painetta

Emme suosittele kiilattuja pohjallisia, jos kipua ilmenee samaan aikaan polven sisä- ja ulkosyrjällä. Ko. pohjallisia ei ole myöskään syytä käyttää, jos jalkaterässä on kipuja tai virheasentoa. Sisäsivultaan kiilattuja pohjallisia ei ole syytä käyttää, jos jalkaterä on korkeaholvinen. Ulkosivultaan kiilattuja pohjallisia puolestaan ei ole syytä käyttää, jos jalkaterä on matalakaarinen.

Polven ulkosivun kivussa voidaan käyttää myös kiilattuja pohjallisia, jotka soveltuvat erityisen hyvin jalkaan, jonka pitkittäinen kaari on alentunut. Novaped Sport lattajalan pohjallinen soveltuu normaalikaariseen jalkaterään tai hyvin lievään lattajalkaan. Pronation Control pohjalliset soveltuvat lievään lattajalkaan tai kohtalaiseen lattajalkaan. Jalan sisäkaaren täytyy kuitenkin seistessä olla irti alustalta, jotta Pronation Control pohjallista voi käyttää.

Lääkehoito

Lääkehoitoa ei tule käyttää ainoana eikä ensisijaisena hoitomuotona nivelrikossa (1).

Parasetamoli ja iholle levitettävät voiteet voivat vähentää varsinkin alkuvaiheessa kipua. Jos parasetamoli ei riitä, niin voidaan harkita tulehduskipulääkkeitä. Niitä voidaan käyttää tosin vain kuureina, sillä niiden käyttöön liittyy ruoansulatuskanavan sekä sydän- ja verisuonistoon toimintaan liittyviä haittavaikutuksia. Tulehduskipulääkkeiden annostuksesta ja mahdollisista haittavaikutuksista voitte kysyä lisää lääkäriltänne tai apteekista. Lääkärillä voi olla teille myöhemmässä vaiheessa vielä muitakin kipulääkityksiä ehdotettavana.

Polven nivelrikon hoidossa käytetään myös niveleen ruiskutettavia kortisoni- tai hyaluronaattivalmisteita. Kortisonilla on negatiivisia vaikutuksia ruston uudistumisessa, mutta sitä käytetään kivun pahenemisvaiheen hoidossa yksilöllisen arvion perusteella. Hyalyronaattipistosta voidaan harkita yksilöllisesti niillä henkilöillä, joilla sairauden rajoittavat muiden lääkkeiden käyttöä (1). Hyaluronaattipistosten antama kivunlievitys saattaa alkaa hitaammin, mutta se saattaa olla pitkäkestoisempi kuin kortisonin tuoma kivunlievitys.

Glukosamiinin vaikutus on verrattavissa lumelääkkeeseen (1).

Muita keinoja hoitaa ja ennaltaehkäistä polven nivelrikkoa

Ammattilainen voi antaa itsehoidon ohjausta. Siihen voi kuulua kivunhallintakeinojen läpikäyntiä, ylipainoisilla painon pudotusta, sopivaan liikkumiseen ohjaamista ja terveellisiin elintapoihin kannustamista.

Ennaltaehkäisy kannattaa kohdistaa niihin, joilla on useita polven nivelrikkoon altistavia riskitekijöitä (1). Raskaassa työssä kyykistelyn välttämisellä ja raskaiden taakkojen nostamisen välttämisellä saatetaan vähentää riskiä oireilevaan polven nivelrikkoon. Ylipainoisilla noin 5 kilon laihtuminen vähentää riskiä polven nivelrikolle puolella.

TNS-laitteen avulla kipua voidaan jossain määrin vähentää polven nivelrikossa (1). Voit hankkia kauttamme Cefar Easy TNS- laitteen. Turvotusvaiheessa voidaan kokeilla esimerkiksi kylmäpakkauksen käyttöä kivuliaassa nivelrikossa ja jatkaa hoitoa, mikäli siitä koetaan olleen hyötyä. Polven nivelrikossa voidaan aktiivisen terapian ohjannan yhteydessä kokeilla tarvittaessa myös manuaaliterapiaa sekä akupunktiota.

Pitkälle edetessään ennen mahdollista leikkausta voidaan harkita kävelykepin käyttöä. Sen käyttö saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä (14).

Polven leikkaus polvinivelrikossa

Polven tekonivelleikkaus on tarpeellista pitkälle kehittyneessä nivelrikossa, johon muut keskeiset hoitomenetelmät eivät ole auttaneet riittävästi. Siinä kuluneen nivelen tilalle asennetaan uusi tekonivel. Leikkauspäätös tehdään yksilöllisesti. Siihen vaikuttavat muun muassa, että onko kuntoutujalla jatkuvaa yö- tai päiväsärkyä tai huomattavia toiminnallisia rajoituksia.

Leikkaus on varsin mittava, mutta Suomessa on erinomainen osaaminen tekonivelleikkausten osalta. Polviproteesin pysyvyystulokset ovat hyviä 10 – 15 vuoden seurannassa (1). Polviproteesit ovat lisäksi kehittyneet ajan saatossa kestävimmiksi.

Tekoniveloperaation riskejä irtoamisen lisäksi ovat mm. sydänveritulppa, laskimoveritulppa ja sitä seuraava keuhkoveritulppa, keuhkotulehdus, bakteeritulehdus sekä virtsatulehdukset.

Osteotomia on vaihtoehtoinen kirurginen toimenpide tekonivelleikkaukselle. Se soveltuu parhaiten nuorille ja keski-ikäisille potilaille, joilla on kohtalaisesti oireileva sisäsyrjän nivelrikko. Menetelmässä luu katkaistaan ja asetetaan uuteen asentoon. Siinä pyritään kohdistamaan polvinivelen kuormitusta niin, että vaurioituneeseen osaan kohdistuu vähemmän kuormitusta. Polven tekonivelleikkaus on kuitenkin syystäkin käytetyin leikkausmenetelmä Suomessa polven nivelrikon hoidossa.

Lopuksi

Harjoittelu, itsehoidon ohjaus ja ylipainoisilla painon hallinta ovat tärkeimpiä keinoja polven nivelrikon hoidossa. Harjoitteluun liittyy myös monia muunlaisia terveyshyötyjä. Harjoittelu täytyy olla säännöllistä ja nousujohteista. Selkeästi parasta harjoitteluterapiaa polvinivelrikkoon ei ole, joten harjoittelun on syytä olla mahdollisimman mukavaa, helppoa ja mielekästä.

Polven tuennoilla voidaan vähentää kipua erityisesti tilanteissa, joissa kipu ilmenee selkeästi polven sisä- tai ulkosyrjällä. Sisäsyrjän kivussa polvituki on erityisen toimiva. Toisaalta pohjallisten etuna on helppo käyttö, kun tukea ei tarvitse erikseen pukea polveen.

Leikkausta voidaan harkita, mikäli muista hoitomenetelmistä saatava kivun lievitys ei ole riittävää.

Sivuston jalkaspesialisti.fi sisältö on ainoastaan täydentävää tietoa ja hoidon perustan suunnittelee kuntoutujan tavannut terveydenhuollon ammattilainen. Apua kuntoutukseen saat esimerkiksi lääkäriltä (mm. diagnosointi), alaraajafysioterapiaan erikoistuneelta terapeutilta tai jalkaterapeutilta.

Polvituet toispuoleiseen polven kipuun

OA Reaction Alpha

Toispuoleiseen polven kipuun. Alpha, jos kipua vasemmalla polven ulkosyrjällä tai oikealla polven sisäsyrjllä

OA Reaction Omega

Toispuoleiseen polven kipuun. Omega, jos kipua vasemmalla polven sisäsyrjällä tai oikealla polven ulkosyrjällä

Apuvälineitä polven kipuun

DonJoy Rotulax polvituki

Saattaa vähentää polven nivelrikosta johtuvaa kipua

Cefar Easy TNS-laite

TNS-laitteen käytöllä voidaan usein vähentää polven nivelrikosta johtuvaa kipua

Kiilatut pohjalliset polven nivelrikkoon

Ulkosivultaan kiilattu pohjallinen ja kompensaatiopohjallinen

Polven sisäsyrjän kipuun. Suosittelemme lukemaan tuotekuvauksen ennen tilausta

Sisäsivultaan kiilattu pohjallinen ja kompensaatiopohjallinen

Polven ulkosyrjän kipuun. Suosittelemme lukemaan tuotekuvauksen ennen tilausta

Novaped Sports lattajalan pohjalliset

Voidaan käyttää polven ulkosyrjän kipuun. Suosittelemme lukemaan tuotekuvauksen ennen tilausta

Sisäsivultaan kiilattu pohjallinen ja kompensaatiopohjal- linen

Voidaan käyttää polven ulkosyrjän kipuun. Suosittelemme lukemaan tuotekuvauksen ennen tilausta

Varaa aikasi fysioterapiaan Vantaalle tai etäfysioterapiaan

Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli kipu pitkittyy, liittyy traumaan ja jos jalka ei kestä astumista.

Voit varata ajan Myyrmäen tai Tikkurilan Fysios Mehiläisen toimipisteeseen, jossa fysioterapeutti voi tutkia jalkasi, arvioida mahdollisen apuvälinetarpeen sekä suunnitella yksilölliset harjoitteet. Myyrmäessä voimme sovittaa eri tukia. Teemme Vantaalla myös yksilöllisiä tukipohjallisia. Voit varata käynnin Myyrmäkeen myös soittamalla Mehiläisen ajanvaraukseen numeroon 010 414 00. Kerro varatessasi aikaa, että haluat ajan fysioterapeutti Antti Mässelille tai Anniina Meriläiselle.

Etäfysioterapiaan varten tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen sekä, tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin. 

Lähteet löydät täältä.

Shopping Cart

Lisätietoa harjoitusohjeista

Tämän tuotteen ostaja voi hankkia pääsyn alaraajafysioterapeutin suunnittelemiin harjoitusvideoihin videoportaalissamme tai kirjalliset oirespesifit ohjeet tilauksensa mukaan. Valittavissa olevat harjoitusvideot ja kirjalliset harjoitusohjeet vaihtelevat tuotekohtaisesti.

Alta otsikko klikkaamalla löydät tarkemmat harjoitekohtaiset esittelyt:

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjotteita lattajalkaan, joita voi tehdä tarvittaessa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Harjoitteilla pyritään edistämään jalan ryhtiä lievässä lattajalassa, mutta osa harjoitteista soveltunee myös merkittävämpään lattajalkaan. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjoitteita lonkalle ja venytyksiä pohkeelle, joita voi tehdä videon opastamissa tilanteissa tarvittaessa.

Alaraajafysioterapian käytäntöihin ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.

Harjoitteet on suunniteltu polven nivelrikon kuntoutukseen. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Videoilla on lihasvoimaharjoitteiden lisäksi erilliset osiot tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteille, joita tehdään videoiden ohjeistuksen perusteella vain tarvittaessa.

Voit valita videot vain tiettyjen polven nivelrikon tuotteiden lisänä 24,90€ lisähintaan.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 30 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään parantamaan jalkaterän toimintaa ja ryhtiä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Harjoitteita ei suositella korkean jalkaholvin omaaville tai vaikeista jalkaterän ongelmista kärsiville asiakkaille.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua plantaarifaskiitissa sekä lisäämään sen kuormituskestävyyttä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Monipuolisemmat ja tarkasti kuvatut ohjeet plantaarifaskiittiin saat ostamalla plantaarifaskiitin videoidut harjoitusohjeet verkkokaupastamme.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua päkiän kivussa. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua hallux rigiduksessa sekä lisäämään jalan toimintakykyä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua akillesjänteen tendinopatiassa (1,5cm – 8cm kiinnityskohdasta ilmenevä kipu) sekä lisäämään jalan kuormituskestävyyttä.

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti ja niissä on huomioitu jalan kivun voimakkuus. Tarvittaessa ohje aloitetaan isometrisistä harjoitteista, jonka jälkeen siirrytään eksentrisiin harjoitteisiin sekä muun muassa niin sanottuihin heavy slow harjoitteisiin.

Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Jos kipu jatkuu vaikka käytätte tukea ja noudatatte harjoitusohjetta, niin suosittelemme hakeutumista fysioterapeutin tai jalkaterapeutin vastaanotolle.

Tutkittuun tietoon, käytännön kokemuksiin ja erityisesti alaraajafysioterapian käytänteisiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua vaivaisenluussa sekä lisäämään jalan toimintakykyä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään lisäämään jalan toimintakykyä nilkan nyrjähdyksen jälkeen sekä vähentämään riskiä uuteen nilkan nyrjähdykseen. Harjoitetaso etenee huomioiden, kuinka kauan nilkan nyrjähdyksestä on mennyt aikaa ja millaisia oireita jalassa on. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään lisäämään jalan toimintakykyä nilkan nyrjähdyksen jälkeen sekä vähentämään riskiä uuteen nilkan nyrjähdykseen. Harjoitetaso etenee huomioiden, kuinka kauan nilkan nyrjähdyksestä on mennyt aikaa ja mikä on vamman aste. Harjoitteet kuvataan esimerkkien avulla ja ohjeissa on eri variaatiot harjoitteille huomioiden liikunnallisesti aktiiviset ja ei niin aktiiviset yksilöt. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.