Yksityisyys

Tämä on Suomen Terapia- ja Ortoosipalvelun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Laadittu 15.2.2020.

Rekisterin pitäjä

Suomen Terapia- ja Ortoosipalvelu

Perhekunnantie 24 E 32 00430 Helsinki

Y-tunnus: 2687121-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Mässeli [email protected] 040 844 0075 (puh. aika ma – pe klo 14.00–15.15)

Rekisterin nimi

Jalkaspesialisti.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito asiakkaan kanssa tilausten toimittamiseksi, palautusten hallinnoimiseksi ja kysymyksiin vastaamiseksi. Rekisteriä pidetään myös markkinointitarkoituksiin, mutta asiakkailla on oikeus markkinointikieltoon. Tuotteiden jäljitettävyyden varmistaminen mahollisten takaisinvetojen mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista sekä tuotteista ja niiden muutoksista sekä laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Etäfysioterapia

Jalkaspesialisti.fi sivulla on maininta etäfysioterapiasta. Asiakkaan tehdessä etäfysioterapian ajanvarausta Jalkaspesialisti.fi kautta, hänet ohjataan Auron Oy:n verkkosivulle. Etäfysioterapiaan liittyvät kirjaukset ja tietojen säilyttäminen tapahtuu Auron Oy:n järjestelmään.